Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η διαχρονική αξία της...φοβέρας

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο νομάρχης Κυκλάδων κοινοποιεί στους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων διαταγή του Στυλιανού Παττακού, αντιπροέδρου της Κυβέρνησης των Συνταγματαρχών και υπουργού Εσωτερικών, η οποία επιβάλλει την καθιέρωση αιφνιδιαστικών ελέγχων στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως διαβάζουμε στο κείμενο του εγγράφου: "Αφορμήν λαμβάνοντες εξ ευαρίθμων περιστατικών υπηρεσιακής χαλαρότητος, έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν όπως προβαίνητε εις αιφνιδιαστικάς επιθεωρήσεις, τόσον εις τας υπό την δικαιοδοσίαν σας Νομαρχίας, όσον και εις τας, υπό ταύτας Δημοσίας Υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Αυτοδιοικήσεως, δια να ελέγχητε την καλήν λειτουργίαν αυτών (παρουσίαν υπαλλήλων, καλήν συμπεριφοράν έναντι πολιτών, ταχείαν διεκπεραίωσιν υποθέσεων, αποτελεσματικότητα ενεργειών κ.λ.π.).  Το αποτέλεσμα των διενεργούμενων επιθεωρήσεων, παρακαλούμεν όπως αναφέρητε εκάστοτε ημίν.-"

Ερμούπολη, 1 Φεβρουαρίου 1969 (Αρχείο Κοινότητας Δανακού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: