Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Τρόφιμα για τους μαχητές στον πόλεμο της Κορέας

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο Οικονομικός Έφορος Νάξου πληροφορεί τους προέδρων των κοινοτήτων Νάξου και Αμοργού σχετικά με τη δωρεάν διανομή τροφίμων στις οικογένειες των μαχόμενων στον πόλεμο της Κορέας.  Σύμφωνα με το έγγραφο, τρόφιμα δικαιούνται οι οικογένειες "μαχόμενων αίτινες λαμβάνουσι εφεδρικόν επίδομα και κέκτηνται δελτίον απορίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας" αλλά και αυτές των "υπηρετούντων έγγαμων οπλιτών, έστω και αν λαμβάνουσι εφεδρικόν επίδομα, εφ' όσον όμως έχουσι τέκνα ή αι σύζυγοι αυτών ευρίσκονται εις το στάδιον της κυήσεως και κέκτηνται δελτίον απορίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας."  Παροχή τροφίμων δικαιούνται επίσης "αι οικογένειαι των εν Κορέα μαχητών έστω κι αν δε λαμβάνουσι επίδομα ή δεν κέκτηνται δελτίον απορίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας" αλλά και "οι απολυθέντες της τάξεως του Στρατού [...] επί τρίμηνον από της απολύσεώς τους και επί εξάμηνον από της πιστοποιήσεως της εξαφανίσεως προκειμένου περί εξαφανισθέντων."  Για όσους από τους μαχητές επέστρεψαν από την Κορέα "η διακοπή της παροχής της εις τρόφιμα περιθάλψεως λαμβάνει χώραν μετά εξάμηνον από της επιστροφής του οπλίτου."  Στη συνέχεια αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι και ορίζεται αυστηρά η διάρκεια της διανομής σε 15 ημέρες"παρατεινόμενη επί οκάημερον εισέτι δια την περιφέρειαν των νήσων Αμοργού, Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσης, Δονούσης." Τέλος, οι αρμόδιοι καθίστανται υπεύθυνοι να ενημερώσουν έγκαιρα τους δικαιούχους αφού "μετά την πάροδον της προθεσμίας ταύτης η διανομή θεωρείται οριστικώς λήξασα."

Νάξος, 10 Νοεμβρίου 1953 (Αρχείο Κοινότητας Δανακού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: