Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Υποχρεωτικός σεβασμός στις δυνάμεις Κατοχής

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο Νομάρχης Κυκλάδων Νίκος Σκαπέσος, με έγγραφό του προς τους κατοίκους του νομού, δηλώνει δυσαρεστημένος: "Επληροφορήθημεν ότι κατά την διέλευσιν του κ διοικητού των ενταύθα Ιταλικών Στρατευμάτων άτομα τινά δεν απένειμον εις αυτόν τον προσήκοντα χαιρετισμόν ουδέ καν ηγέρθησαν εκ της θέσεως εις ην εκάθηντο εις δημοσίους χώρους."  Επίσης, σε άλλα μέρη, συνεχίζει, "έλαβον χώρα εκδηλώσεις απαρέσκουσαι εις τας αρχάς κατοχής και απηγορευμέναι δια Νόμου."  Χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά αυτή ανάρμοστη και παράπτωμα βαρύ με δεδομένη την "εις όλους γνωστή ευμένεια την οποίαν επιδεικνύουν αι αρχαί κατοχής απέναντι του πληθυσμού του Νομού" και για το λόγο αυτό τονίζει ότι τα "ατοπήματα αυτά [...] πρέπει να παύσουν άπαξ δια παντός."  Οι Ιταλικές Αρχές, συνεχίζει, έχουν επιβάλει μέχρι στιγμής μικρές μόνο ποινές αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι "η επιείκεια έχει όρια" και ότι "ανεξαρτήτως τούτου, και η ελληνική νομοθεσία επιτάσσει τον αυστηρόν κολασμόν τοιούτων αδικημάτων." Συνιστά, λοιπόν, ο νομάρχης στους κατοίκους του Νομού "να τηρώσι πάντοτε την προσήκουσαν στάσιν" και "να σέβονται απολύτως τας αρχάς της κατοχής προς αποφυγήν των δυσάρεστων συνεπειών της αντίθετης συμπεριφοράς".  Κλείνοντας, καθιστά υπεύθυνες τις αστυνομικές αρχές για την ανακοίνωση της οδηγίας του αλλά και για την επίβλεψη της εφαρμογής της υποχρεώνοντάς τις να αναφέρουν "πάσαν τυχόν εκδήλωσιν ελλείψεως σεβασμού προς τας εις τας νήσους του νομού Ιταλικάς Αρχάς."

23 Ιουλίου 1941 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: