Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Στο Δημοδιδασκαλείο του 1896

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ποιος ήταν ο εξοπλισμός ενός σχολείου στα τέλη του 19ου αιώνα;  Σ' ένα πρωτόκολλο του 1896, που συνέταξε ο απερχόμενος "Β' διδάσκαλος του δημοτικού σχολείου των αρρένων του δήμου Ναξίων Σπυρίδων Μουμούρης" παραδίδοντας το σχολείο "προς τον συνεπεία διαταγής του κ. Επιθεωρητού της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Νομού Κυκλάδων [...] εις το σχολείον τούτο μετατεθέντα δημοδιδάσκαλον Α' τάξεως Εμμανούλη Δρύλλην" καταγράφονται τα εξής: "1) τεσσαράκοντα καινουργή θρανία, 2) δύο καινουργείς έδρας, 3) μίαν καινουργή τράπεζαν, 4) εξ καθίσματα καινουργή 5) δύο έδρας παλαιάς, 6) δύο καθίσματα παλαιά, 7) τρείς καινουργείς μελανοπίνακας μετά τριών καινουργών πινακοστατών, 8) δέκα πέντα παλαιά θρανία, 9) εν καινουργές αριθμητήριον, 10) πεντήκοντα πέντε παλαιάς εικόνας της ιεράς ιστορίας, 11) δύο μεγάλους χάρτας των ελληνικών χωρών και της Ευρώπης, δύο ομοίους μικρούς καινουργείς, δύο ομοίους μικρούς παλαιούς, ένα χάρτη μικρόν καινουργή των ημισφαιρίων και [ένα] πίνακα του μετρικού δεκαδικού συστήματος, 12) μίαν καινουργή υδρόγειον σφαίραν, 13) πέντε σειράς του μικρού κινητού αλφαβήτου, δύο του κεφαλαίου και δύο ομοίως των διφθόγγων κλπ. 14) μίαν εικόναν παλαιάν του μυστικού δείπνου, 15) ένα κώδωνα, 16) το μαθητολόγιον του σχολικού έτους 1896-1897, 17) το πρωτόκολλον του σχολείου από του έτους 1868 μέχρι σήμερον, 18) το βιβλίον της διεκπεραιώσεως δι' απάσας τας εγκυκλίους του υπουργείου από του έτους 1868 μέχρι σήμερον, 19) τέσσαρας παλαιούς μελανοπίνακαςκαι δύο παλαιούς πινακοστάτας, 20) το βιβλίον υλικού του σχολείου, 21) δύο κιβώτια κεκλεισμένα περιέχοντα καινουργείς εικόνας της ιεράς ιστορίας."
Το πρωτόκολλο υπογράφουν οι δύο δάσκαλοι.

10 Σεπτεμβρίου 1896 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: