Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ζητείται αγροφύλακας στο Δανακό

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Το Αρχείο μας πρόσφατα απόκτησε το αρχείο της Κοινότητας Δανακού.  Από την ταξινόμησή του, που μόλις ξεκίνησε, επιλέχθηκε μια Πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου στην οποία κεντρικό θέμα είναι οι συνέπειες της της ανεξέλεγκτης βοσκής, προφανώς εξαιτίας της έλλειψης αγροφύλακα.  Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, ο πρόεδρος κ. Βάσιλας περιγράφει το πρόβλημα ως εξής:"πολλοί κτηνοτρόφοι της Κοινότητάς μας είναι ασυνείδητοι και εκμεταλλεύονται την έλλειψιν αγροφύλακος, κάνουν αγροζημίας μεγάλου βαθμού και τείνει να λάβουν διαστάσεις εις επικίνδυνον βαθμόν.  Θα καταστρέψουν δε την γενικήν καλλιέργειαν κηπευτικών, αμπελιών, δένδρων κλπ. ή και την δενδροφύτευσιν την οποίαν κατορθώσαμεν να επιτύχομεν μετά τόσου κόπου και αγώνος και η οποία θα πληρωθεί με τοκοχρεωλυτικάς δόσεις εις την Αγροτικήν Τράπεζαν Ελλάδος.  Επειδή δε δεν γνωρίζομεν τον χρόνον διορισμού αγροφύλακος, η δε αγροζημίαν συνετέλεσεν εις τον εκπατρισμόν των συνδημοτών μας, οι οποίοι από την ξένην ατενίζουν προς ημάς το βλέμμα τους και τας ελπίδας τους και περιμένουν από ημάς την καταστολήν του επικίνδυνου τούτου κακού το οποίον πρέπει να εκλείψει δια να επιτύχωμεν την ανασυγκρότησιν του χωρίου μας, δια ταύτα εκάλεσα υμάς εις έκτακτον συνεδρίασιν ίνα λάβωμεν σαφή θέσιν και απόφασιν επί του φλέγοντος τούτου ζητήματος και να καταγγέλομεν ημείς εις τον κύριον Αγρονόμον πάσαν αγροζημίαν μέχρι του διορισμού αγροφύλακος."  Η εισήγηση του προέδρου συνεχίζει με πρόταση αποκλεισμού συγκεκριμένων περιοχών, των οποίων τα όρια περιγράφει αναλυτικά.  Το υπόλοιπο Συμβούλιο αποφαίνεται θετικά κατά πλειοψηφία και συμφωνείται η κοινοποίηση της απόφασης στη νομαρχία Κυκλάδων και τον Αγρονόμο Νάξου.

10 Φεβρουαρίου 1955 (Αρχείο Κοινότητας Δανακού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: