Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η Επιτροπή του Αιγαίου Πελάγους προς του Ναξιώτες

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Η Επιτροπή του Αιγαίου Πελάγους της Ελληνικής Πολιτείας* ευχαριστεί την "Γενικήν Δημογεροντίαν των Κοινοτήτων Κάστρου και όλων των χωρίων της Νήσου Νάξου" για επιστολή της με την οποία εκφράζει την αφοσίωση των κατοίκων της Νάξου στην Εθνική Κυβέρνηση και της διαταγές της.  Η Επιτροπή διαβεβαιώνει τους τοπικούς άρχοντες ότι "την έκφρασιν του πατριωτικού σας φρονήματος δεξάμενοι ευχαρίστως, θέλομεν κοινοποιήσει τας αναφοράς σας εις την Κυβέρνησιν, συγχαίροντες τον ζήλον και πατριωτισμόν τον οποίον εδείξατε Κύριοι εις την αποκατάστασιν της κοινής ευταξίας και ησχίας εις αυτάς τας κρίσιμας περιστάσεις της Πατρίδος." Η επιστολή συνεχίζει ζητώντας από τους εκπρόσωπους του νησιού "να δείξετε και εις το εξής την αυτήν προθυμίαν συνεργούντες μετά της Διοιηκούσας εις την συντήρησιν της κοινής ευταξίας και πληροφορούντες του συμπολίτας σας τας προσπαθείας της Ε[θνικής] Κυβερνήσεως υπέρ της κοινής αυτών ασφαλείας και ευδαιμονίας." Κλείνοντας, η επιτροπή παροτρύνει του άρχοντες να εξηγήσουν όλα αυτά στους κατοίκους της Νάξου "συγχρόνως γενόμενοι [..] όργανα των πατρικών σκοπών της Ε[θνικής] Κυβερνήσεως."  

Εκτός από τα μέλη της επιτροπής, την επιστολή υπογράφει και "ο της πόλεως Νάξου [Δημόσιος] Μνήμων Πέτρος Βιτσεράς"αφού το έγγραφο "κατεχωρίσθη στα Αρχεία της Μνημοσύνης" του.

Νάξος 30 Οκτωβρίου 1831 (Συλλογή Ι. Δελλαρόκκα, φ. 42)

* Ελληνική Πολιτεία: το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1828-1832 μετά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Ιωάννη Καποδίστρια και μέχρι την έλευση του Όθωνα. Η προηγούμενη ονομασία ήταν Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί η ελληνική διοίκηση ως ανεξάρτητο κράτος από τη διεθνή κοινότητα.
Το όνομα αυτό χρησιμοποιούσαν οι κυβερνήσεις:
Μόλις ήλθε ο Όθων και ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους η Αντιβασιλεία, το κράτος ονομάστηκε Βασίλειο της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: