Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Αρχαιοκαπηλία στην Παροναξία

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο έπαρχος Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου, Ιωάννης Μαμούνης, ενημερώνει "τας Τοπικάς Δημογεροντίας καθώς και "[..] τους Τελώνας και υγειονομολιμενάρχας των αυτών Νήσων" σχετικά με πρόσφατη εγκύκλιο που αφορά την αρχαιοκαπηλία.  Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο, "πάσα ανασκαφή γενομένη προς εύρεσιν αρχαιοτήτων, πάσα πώλησις ή εμπορία και εξαγωγή παντός είδους αυτών, κατά τα περί τούτων ψηφισθέντα υπό των Εθνικών Συνελεύσεων και των προλαβουσών Κυβερνήσεων, απαγορεύεται αυστηρώς." Επίσης "πάσα ακρωτηρίασις, συντριβή ή φθορά, λήψις ή μετατόπισις των λειψάνων της αρχαιότητος, ή των λίθων των αρχαίων κτιρίων απαγορεύεται παρομοίως και θέλει τιμωρηθεί αυστηρώς [...]"   Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο, "όσοι τυχόν εύρωσι εις ιδιόκτητον τόπον καμμίαν των ανωτέρω αρχαιοτήτων ή έχωσι καμμία των τοιούτων, οφείλουν να προσφέρουν αυτάς εις την κυβέρνησιν, λαμβάνοντας τη χρηματικήν αξίαν της προσφερομένης αρχαιότητος".  Ο έπαρχος καταλήγει με παράκληση προς τις τοπικές αρχές να επαγρυπνούν "ώστε να μην εξέρχεται επ' ουδεμία πρόφαση καμμία τοιάυτη αρχαιότητα" ενώ καθίστανται "υπεύθυνοι και άγρυπνοι φύλακες" προκειμένου "να εξετάσωσιν ακριβώς, και να αναφέρωσιν εις το Επαρχείον εάν ευρίσκονται εις τας νήσους της Επαρχίας ταύτης άτομα συνάζοντα και εμπορευθέντα [...], ή έχοντα αγάλματα ή άλλας αρχαιότητας καθώς και του σκοπού δια τον οποίον συνάζουν αυτά, προς οδηγίαν του Επαρχείου."

11 Σεπτεμβρίου 1833 (Συλλογή Ι. Δελλαρόκκα, φ. 42)

Δεν υπάρχουν σχόλια: