Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η Νάξος γίνεται Δήμος

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 277 και ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 1947 περιλαμβάνεται το διάταγμα περί αναγνωρίσεως Δήμων.  Σύμφωνα με αυτό, η Κοινότητα Νάξου γίνεται πλέον Δήμος.  Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του διατάγματος: 

"Έχοντας υπόψη 1) το άρθρον 13 του υπ. αριθ. 107/26-9-46 Διατάγματος "περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Δήμους και τας Κοινότητας, 2) την από 5-12-46 αίτησιν εκλογέων κατοίκων της Κοινότητας Νάξου, 3) την από 21-2-47 ομοίαν εκλογέων κατοίκων της Κοινότητος Ανωγείων, 4) την από 12-4-47 ομοίαν εκλογέων κατοίκων της Κοινότητος Πολυχνίτου, 5) την από 15-1-1947 ομοίαν εκλογέων κατοίκων της Κοινότητος Μηθύμνης, μετά την υπ' αριθ. 941 της 8ης Νοεμβρίου ε.ε. απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

                                                        Άρθρον μόνον

1. Η Κοινότης Νάξου, εν τη Επαρχία Νάξου και τω Νομώ Κυκλάδων, αναγνωρίζεται εις Δήμον, υπό το όνομα "Δήμος Νάξου."
2.  Η Κοινότης Ανωγείων, εν τη Επαρχία Μυλοποτάμου και τω Νομώ Ρεθύμνης, αναγνωρίζεται εις Δήμον, υπό το όνομα "Δήμος Ανωγείων."
3.  Η Κοινότης Πολυχνίτου, εν τη Επαρχία Μυτιλήνης και τω Νομώ Λέσβου, αναγνωρίζεται εις Δήμον, υπό το όνομα "Δήμος Πολυχνίτου."
4. Η Κοινότης Μηθύμνης, εν τη Επαρχία Μηθύμνης και τω Νομώ Λέσβου, αναγνωρίζεται εις Δήμον, υπό το όνομα "Δήμος Μηθύμνης."
5. Έδραι και περιφέρειαι των ως άνω δήμων, ορίζονται αι των τέως Κοινοτήτων.

Εις τον αυτόν επί των Εσωτερικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 29 Νοεμβρίου 1947."

Το διάταγμα υπογράφει ο βασιλιάς Παύλος Β' και ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Μαυρομιχάλης.

(Συλλογή Δελλαρόκκα, φ.45-υ/φ.8)

Δεν υπάρχουν σχόλια: