Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Έκκληση για βοήθεια στο ξεκίνημα της Επανάστασης

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη


Η παρακάτω επιστολή γράφτηκε από τους πρόκριτους της Ύδρας λίγους μήνες μετά την έναρξη της επανάστασης του 1821 με σκοπό να ζητήσει τη συμβολή της Νάξου, της Μυκόνου, της Σάμου και των λοιπών νησιών στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τον αγώνα ζωντανό.  Τηρήθηκε η ορθογραφία του αυθεντικού κειμένου, το οποίο ακολουθεί:

" Ευγενέστατοι Κύριοι έπαρχε της Νάξου και Αντιέπαρχε Πάρου και Αντιπάρου

η μόνη αιτία από της οποίας τα πλοία της ύδρας, των σπετζών και ομόρρων φυλάττουσι τους λιμένας των Νήσων [...] η παντελής έλλειψις χρημάτων, ως ορθώς το συμπεράνετε, εις την σημαντικήν υμών επιστολήν της 13ης του ενεστώτος.  Αι τρεις ειρημέναι Νήσοι έκαμαν μέχρι τούδε το ότι απαίτησεν ο πατριωτισμός, και ο χριστιανικός αυτών ζήλος υπέρ της σωτηρίας και ελευθερώσεως του έθνους όλου.
Εξαντλίσθη όμως [εις τους] πολυέξοδους εκείνους αγώνας το χρηματικόν τους όλον, η δε φυσική αυτών θέσις δεν προσφέρει εις αυτάς άλλον τινά τρόπον οικονομίας δια το παραμικρόν κίνημα.  Τα πλοία και τα στήθη των κατοίκων αυτών είναι πάντοτε έτοιμα να υπερασπισθώσι τας λοιπάς Νήσους και το έθνος όλον. Χρήματα όμως δεν έχομεν πλέον, η δε Διοίκησις εις την παρούσαν [...] αδύνατον είναι να εξοικονομίση.  Ανάγκη είναι λοιπόν αι νήσοι όλαι να συνεισφέρωσιν όχι όμως με μικράς αλλά με γενναίας δόσεις, και η κάθε Νήσος αμέσως να στείλη εδώ την συνεισφοράν της, για να γενή εδώ η διανομή εις τας τρεις πολεμικάς Νήσους και τότε αμέσως να εκπλεύση ο ελληνικός στόλος.  Ειδοποιήσατε λοιπόν όλας τα νήσους, ως ειδοποιήσαμεν υμάς, τους Μυκονίους και Σαμίους και εκάστη Νήσος ας επιταχύνη την αποστολήν όσων περισσοτέρων χρημάτων δυνηθή.  Ο οθωμανικός στόλος, ενωθείς μετά του αιγυπτιακού, επέρασεν απ' έξω από την Νήσον μας κατά την 13η ημέραν του ενεστώτος και υπάγει εις Πάτραν να λάβη των νέον καπετάν πασσά.  Είναι λοιπόν συμφέρον να απαντηθεί προ της εκείθεν επιστροφής του.  Η δε επιτυχία του συμφέροντος ούτου σκοπού μόνον και μόνον εξαρτάται από την προθυμίαν και γενναιότητα των Νήσων εις την καταβολήν των αναγκαίων χρημάτων, μάλλον δε όπου ο αγών είναι σύντομος, επειδή ως βλέπετε πλησιάζει το φθινόπωρον.  Έρρωσθε."   


Ύδρα, 19 Ιουλίου 1821 (Συλλογή Ι. Δελλαρόκκα, φ. 42/3Η)

Δεν υπάρχουν σχόλια: