Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η κατοχική ανέχεια στο Φιλώτι

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Φιλωτίου γράφει στον πρόεδρο της κοινότητας Νάξου, απαντώντας, όπως συμπεραίνεται από τα συμφραζόμενα, σε διαταγή για δέσμευση αγαθών του χωριού από τις δυνάμεις Κατοχής.  Αρχικά διευκρινίζει ότι "εν τη ημετέρα κοινοτήτι σιγαρέτα δεν υπάρχουν και κακώς σας επληροφόρησαν" αλλά και ότι "ως προς το άλευρον, λυπούμεθα διότι και υμείς έπρεπε να γνωρίζητε, ως είναι γνωστόν εις άπασαν τη Νάξον, ότι η ημετέρα κοινότης εσημείωσεν και σημειοί καθ' εκάστην τους περισσότέρους θανάτους εξ' ασιτίας."  Στη συνέχεια, τονίζει ότι οι κάτοικοι του Φιλωτιού "ευρίσκονται εις φρικώδην κατάστασην" και τον πληροφορεί ότι "το λιγοστόν έλαιον το οποίον παρήχθη μετεφέρθη εις Λειβάδια και αντελλάγη με πατάτα την οποίαν δυστυχώς το Φιλώτι δεν παράγει."  Κλείνει υπενθυμίζοντας ότι "είναι γνωστόν εις πάντας ότι οι δυστυχείς Φιλοτίται μετέφεραν εις το ίδιον μέρος ρουχισμόν, έπιπλα, σκεύη και ο,τι πολυτιμότερον είχον δια να κατορθώσουν να συντηρηθούν εις ολίγον εισέτι.-"

Φιλώτι, 20 Δεκεμβρίου 1943 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: