Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Υποδομές και Ανάγκες της Νάξου το 1939 -μέρος β'

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάστηκε το πρώτο μέρος έκθεσης του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονταν επιγραμματικά τα έργα υποδομής που είχαν κατασκευαστεί πρόσφατα στο νησί.  Σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος, όπου καταγράφονται οι βασικές ανάγκες της πόλης της Νάξου, και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1) Η ύδρευση της πόλης " δι' υδραλικών και μηχανικών μέσων ή άλλως πώς" και η διοχέτευση του νερού στα διάφορα μέρη της πόλης από όπου θα μπορεί, "άνευ κινδύνων μολύνσεως," να γίνεται η υδροληψία.  Με τον τρόπο αυτό, θα "συντελείται πληρέστερον η καθαριότης της Πόλεως και των κατοίκων, και η ύδρευσις τυχόν ατμοπλοίων."
2) Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών "όπου δεν υφίστανται τοιούτοι και κυρίως εις την συνοικίαν Ν. Χωρίου και Εθνικής Οδού της Πόλεως Νάξου" έτσι ώστε να κατασκευασθούν, όπου δεν υπάρχουν, ιδιωτικά αποχωρητήρια "προς περιφρούρησιν της Υγείας των κατοίκων και δια την καθαριότητα της Πόλεως."
3) Επίστρωση τσιμέντου των λιθόστρωτων δρόμων "δια την καλλιτέραν εμφάνισιν της Πόλεως" και για την αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών και "εξυπηρέτησιν εν γένει της καθαριότητος της Πόλεως."
4) "Η επάρκεια ύδατος δια του προτεινoμένου τρόπου υδρεύσεως θα συντελέση εις την ανάγκην της δημιουργίας Πλατειών δενδροφυτευμένων, και γενικώς δια την ανάπτυξιν του Πρασίνου."
5) Η εκπόνηση σχεδίου πόλεως, ειδικά "υπό του φρέατος "Φοντάνα" των Δημοτικών Σχολείων (Χωράφι) της Παραλίας και εντεύθεν και εκείθεν της Εθνικής οδού μέχρι της Αγίας Θεοδοσίας θα παρουσιάση την πόλιν μας συγχρονισμένην και με την πρέπουσαν ρυμοτομίαν."
6) Συμπλήρωση των κτιριακών ελλείψεων του Γυμνασίου,  συντήρηση και ύδρευση του κτιρίου αλλά και επέκταση του Γυμναστηρίου του.
7) Η ανέγερση Κοινοτικού Μεγάρου [...] "παρουσιάζεται ως επιτακτική ανάγκη της Πόλεως Νάξου."  Εκτός του ότι θα συντελέσει "εις την καλλιτέραν εμφάνισιν της Πόλεως, [...] θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα και τας ανάγκας στεγάσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών αίτινες σήμερον λειτουργούσι εις ανεπαρκή και ακατάλληλα οικήματα".  Στο Κοινοτικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν, λοιπόν, όλες οι υπηρεσίες, "οι δε διάφοροι Σύλλογοι και οργανώσεις οι χρησιμοποιούντες το Γραφείον της Κοινότητας δια τας συγκεντρώσεις και Συνελεύσεις των" θα μπορούν να χρησιμοποιούν την κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο κτίριο.  Επιπλέον, οι "υπό των Δημοσίων Γραφείων χρησμοποιούμεναι οικίαι, εκκενούμεναι θα χρησιμοποιηθώσι ασφαλώς δια την στέγασιν παραθεριστών και θα εξυπηρετηθεί ούτω και η Τουριστική κίνησις της Πόλεως."
8) Μεταφορά του νεκροταφείου. 

19 Μαρτίου 1939, Αρχείο Κοινότητας Νάξου

(ακολουθεί τρίτο μέρος με την εξεύρεση πόρων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: