Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ελιές και ελαιοτριβεία σε κατοχική ομηρεία


επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Εν όψει της επερχόμενης συγκομιδής ελιάς, ο Ιταλός στρατιωτικός διοικητής Ν. Λέντι δηλώνει ότι αναμένει από το Επιτροπάτο λεπτομερείς οδηγίες για τη συγκέντρωση του λαδιού στη Νάξο, τις οποίες και σκοπεύει να κοινοποιήσει μόλις λαβει.  Προς το παρόν, διαβεβαιώνει "ότι μια ποσότης ωρισμένη ελαίου θα αφεθεί δι' έκαστον μέλος της οικογενείας των παραγωγών και θα διανεμηθεί ωρισμένη ποσότης εις τους μη παραγωγούς".  Και συνεχίζει: "Προς το παρόν απαγορεύω -εν αναμονή των προαναφερομένων διαταγών- την συγκομιδήν των ελαιών από τα δένδρα και απαγορεύω επίσης την λειτουργίαν των ελαιοτριβείων.- Μόνον εις περίπτωσιν παρουσιαζομένης ανάγκης, δια την έκθλιψιν ελαιών, αίτινες έπεσαν από τα δένδρα λόγω του ανέμου, δύναμαι κατ' εξαίρεσιν να επιτρέψω το άνοιγμα ελαχίστων ελαιοτριβείων.-  Η ανωτέρω ανάγκη δέον όπως μοι αναφερθεί από τους Τοπικούς Συν/σμους, μέσω των τοπικών Στρατιωτικών Διοικήσεων.  Το εκ των ελαιών αίτινες έχωσι πέσει αφ εαυτών παραγώμενον έλαιον, θα δεσμευθεί προσωρινώς -ως είναι φυσικόν- εν αναμονή των διαταγών και θα παραδοθεί εις τοπικούς Συνεταιρισμούς και δι' αυτών εις τους Προέδρους, οίτινες θα παραδίδουν σχετικήν απόδειξιν.  Τα μέλη των Συνεταιρισμών και οι Πρόεδροι θα είναι υπεύθυνοι δια την διατήρησιν και φύλαξιν του Ελαίου.-  Εναντίων εκείνων οίτινες θα φανώσι ένοχοι δια κατάχρησιν θα ληφθώσι αυστηρώταται κυρώσεις, μέχρι της παραπομπής εις το πολεμικόν Στρατοδικείον."

Νάξος, 15 Σεπτεμβρίου 1942

Το έγγραφο με τις διαταγές ήρθε ένα μήνα αργότερα, στις , επιβεβαιώνοντας λίγο-πολύ την προηγούμενη ανακοίνωση.  Συγκεκριμένα, διαβάζουμε τα εξής: "1) Όλοι οι κάτοχοι ελαιών ή οπωσδήποτε οι παραγωγοί οφείλουν να παραδώσουν εις τα ελαιοτριβεία της περιοχής των, τα έχοντα άδεια λειτουργίας, άπασαν την ποσότητα των συλλεχθεισών και συλλεγομένων ελαιών κατά την τρέχουσαν ελαιοπαραγωγήν, εκτός 10 οκάδων διατηρηθησομένων εν άλμη, αφεθεισών δι' έκαστον μέλος της οικογενείας ελαιοπαραγωγών.  2) Δια να δύναται να λειτουργήσουν τα ελαιοτριβεία δέον να έχουν την έγκρισιν των αρμοδίων Στρατιωτικών Αρχών, τα εξουσιοδοτημένα ελαιοτριβεία υπόκεινται εις συνεχή Στρατιωτικόν έλεγχον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των.- 3) Απαγορεύεται η αγοραπωλησία ελαιών, ελαίου και απάντων των προϊόντων αυτών εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκρισις της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής.- 4) Εκτός της επιβολής βαρυτάτων ποινών [...] η παράβασις των ανωτέρω και γενικώς των εκδοθεισών υπό της Διοικήσεως της Νήσου Διαταγών θα τιμωρηθώσι τω άρθρω Ι του διατάγματος του ΝΤΟΥΤΣΕ της 31/8/41 δια της κρατήσεως μέχρις ενός έτους και δια προστίμου μέχρι πέντε χιλιάδων /5.000/ λιρών.- 5) Αι παραβιάσεις των υπό του προηγούμενου άρθρου προβλεπομένων θα εκδικάζονται από το Πολεμικόν Στρατοδικείον.- 6) Αι τοπικαί Φρουραί, αι Διοικήσεις Βασιλικών Καραβινιέρων και αι Διοικήσεις της Βασιλ. Οικονομ. Φρουράς θα επιβλέψουν δια την εκτέλσειν των ανωτέρω."


Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 18Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: