Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Παμπούκειο Λυσσιατρείο

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο Αρχείο της κοινότητας Νάξου, βρίσκονται κατά καιρούς διάφορα φυλλάδια ιδιωτών ή εταιρειών που διαφήμιζαν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.  Ένα τέτοιο είναι το φυλλάδιο του Παμπούκειου Λυσσιατρείου.  Έχοντας υπάρξει μαθητής του Λουί Παστέρ, του δημιουργού του αντιλυσσικού ορού, ο Παναγιώτης Παμπούκης, γνωστός και ως ο πρώτος μικροβιολόγος στην Ελλάδα, ίδρυσε το 1896 ένα από τα πρώτα λυσσιατρεία στον κόσμο, στην οδό Πατησίων (σημερινή "Στάση Λυσσιατρείο"). Επειδή "ως επί το πλείστον, οι άποροι λησσόδηκτοι προσέρχονται βραδέως, ως μη δυνάμενοι να εξοικονομήσωσι τα δια την θεραπείαν, διαμονήν και διατροφήν  αυτών απαιτούμενα χρηματικά μέσα" και προκειμένου για την αποτροπή "των εντεύθεν συνεπειών," το Παμπούκειο Λυσσιατρείο πληροφορεί τις ανά την Ελλάδα κοινότητες ότι "θα δέχηται και θα υποβάλλη δωρεάν εις αντιλυσσικήν θεραπείαν πάντα πράγματι άπορον συμπολίτην Υμών λησσόδηκτον" αρκεί να συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο της κοινότητας.  Επιπλέον, αναφέρει ότι στους ασθενείς θα παρέχεται δωρεάν και η διαμονή στο Λυσσιατρείο, δηλαδή 20 ως 22 ημέρες, αν η κοινότητα προβλέπει στον ετήσιο προϋπολογισμό της και ένα ποσό υπέρ του ιδρύματος, "ο προσδιορισμός του οποίου αφίεται Υμίν."  Σε περίπτωση, καταλήγει το φυλλάδιο, που τέτοια πίστωση δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί, οι άποροι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν ότι θα τους παρέχεται μεν δωρεάν αντιλυσσική θεραπεία αλλά η διαμονή τους θα χρεώνεται με 25 δραχμές κατά άτομο και η κατάλληλη για τη θεραπεία τους τροφή αντί 2 δραχμών.  Το φυλλάδιο υπογράφει ο ίδιος ο Π. Παμπούκης. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1915 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, 38Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια: