Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Επισιτιστικές...απάτες


                                                       επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη


Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κ. Παπαδάκης, με τηλεγράφημα του, πληροφορεί τους προέδρους των κοινοτήτων ότι γνωρίζει την απάτη της έκδοσης απ' αυτούς βεβαιώσεων για ανύπαρκτα πρόσωπα, προκειμένου κάποιοι να επωφεληθούν παίρνοντας διπλά δελτία επισιτισμού: "Πληροφορούμεθα ότι πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων εκδίδουσι δι' ανύπαρκατα άτομα βεβαιώσεις ότι διεγράφησαν δήθεν των καταλόγων διανομής άλευρων και τροφίμων περιφερείας των.  Αι βεβαιώσεις αυταί προσάγονται εις Υπουργείον Επισιτισμού υπό ατόμων προ πολλού διαμενόντων εις Αθήνας και λαβόντων ήδη δελτίον άρτου προς εξαπάτησιν της υπηρεσίας εκδιδούσης διπλά δελτία προς όφελος των κατόχων της βεβαιώσεως stop.  Εφιστώντες προσοχήν υμών επί βαρυτάτων συνεπειών του νόμου περί ψευδούς πιστοποιήσεως γνωρίζομεν ότι θα τιμωρήσωμεν αμειλίκτως πάντα πρόεδρον Κοινότητος όστις θέλει συλληφθεί εκδίδων ψευδή πιστοποίησιν."

Νάξος, 8-10-1917 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 38Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια: