Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Φορολογικά παράπονα σμυριδεργατών

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο Αρχείο της Κοινότητας Νάξου βρέθηκε αίτηση των σμυριδεργατών Πλατιών Πεζοδρομίων της περιφέρειας της κοινότητας Κορώνου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Νάξου.  Με την αίτησή τους, οι εργάτες διαμαρτύρονται για τη φορολόγησή τους και ιδιαίτερα για τον φόρο που πληρώνουν για την ανέγερση γυμνασίου, σε μια περίοδο που πασχίζουν να ανακάμψουν οικονομικά.  Ακολουθεί ακριβής μεταφορά του περιεχόμενου της αίτησης:
"Είναι γνωστή η οικονομική αθλιότης εις  [ην] περιήλθεν η κοινωνίαν μας το μεν λόγω της ελαττώσεως του ποσού της παραδιδομένης σμύριδος, το δε διότι η τιμή της παραδιδομένης τοιάυτης υστερεί κατά πολύ εν συγκρίσει με τον τιμάριθμον του βίου και των εξόδων της εξορύξεως.  Εις την οικονομικήν μας αυτή αθλιότητα δι' ην εξηπατρίσθη πολύς εργαζόμενος κοόσμος, κόσμος της περιφερείας μας, ανέτειλε μικρά ελπίς αναζωογονήσεως της οικονομικής θέσεως, η εκμετάλλευσις των Πλατιών Πεζοδορμίων ων η εξαγωγή ήρξατο από έτους και πλέον.  Δυστυχώς όμως τα διάφορα φορολογικά μέτρα ημπόδισαν την αποτελεσματικήν εκμετάλλευσιν των και ούτω κινδυνεύει να εκλείψει αυτή η εργασία.  Μεταξύ των περιοριστικών αυτών μέτρων περιλαμβάνηται και ο Γυμνασιακός φόρος ο οποίος βεβαιούται και εισπράττεται εις το τριπλάσιον της πραγματικότητος.  Και εξηγούμεθα:  Ενώ έκαστη πλάκα Πεζοδρομίου επιφάνειας 0.50 χ 0.50 του μέτρου (διότι ούτως διατιμάται η αξία των και ουχί κατά κυβικού μέτρου) τιμάται 12.50 δρ. και θα έπρεπε να βεβαιούνται και να εισπράττονται μόνον 25 λεπτά δι' εκάστην πλάκα (εφόσον η φορολογία υπέρ ανεγέρσεως Γυμνασίου είναι 2% επί της αξίας κιλού), εισπράττονται 0.90 λεπτά.  Ούτως εχόντων των πραγμάτων, και εν τω πνεύματι της υποστηρίξεως εκάστης τοπικής εργασίας και επιχειρήσεως, δι' α διακρίνονται τα υμέτερα Κοινοτικά Συμβούλια,  και δια τους προμνησθέντας λόγους, υποβάλλομεν υμίν την παρούσαν αίτησιν με την παράκλησιν ουχί μόνο αι εξαγόμεναι πλάκες Πεζοδρομίων να φορολογηθούν κατά μονάδα μέτρου της αξίας των και το επιβεβλημένον φορολογικόν ποσοστόν, αλλά και όλως διόλου να απαλλαγώμεν ειδικώς της φορολογίας ταύτης, προκειμένου ούτως να υποστηριχθεί μια τάξις αναξιοπαθούντων ανθρώπων, ημών δηλ. και δεύτερον διότι πρόκειται περί φορολογικού ποσού ανάξιου λόγου, δια τα έσοδα της εν προκειμένω φορολογίας.

Την επιστολή υπογράφουν 20 εργάτες.

3 Φεβρουαρίου 1938 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 39Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια: