Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Οι Ελληνίδες ψηφίζουν για πρώτη φορά

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Το αυτονόητο, σήμερα, δικαίωμα ψήφου για κάθε ενήλικο πολίτη ανεξαρτήτως φύλλου, δεν ήταν πάντα στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας   Αναφορά στην παροχή εκλογικού δικαιώματος στις Ελληνίδες έγινε για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1927.  Στις 5 Φεβρουαρίου 1930, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα που αναγνωρίζει στις γυναίκες"δικαίωμα ψήφου κατά τας δημοτικάς και κοινοτικάς εκλογάς."  Αφορά, ωστόσο, μόνο αυτές "αίτινες συνεπλήρωσαν το 30ον έτος της ηλικίας των και γνωρίζουσιν ανάγνωσιν και γραφήν."  Στο διάταγμα αναφέρονται με λεπτομέρεια όσα αφορούν τη βεβαίωση των νόμιμων προσόντων των γυναικών αυτών καθώς και ό,τι αφορά τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και των καταλόγων βιβλιαρίων.  Η εγκύκλιος που κοινοποιεί το διάταγμα, διευκρινίζει διάφορα σημεία του, μεταξύ των οποίων και τα εξής: α) σε όσους δήμους ή κοινότητες υπάρχουν περισσότερα από ένα σωματεία γυναικών, το μέλος τους που θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στην επιτροπή σύνταξης των εκλογικών καταλόγων καλό θα είναι να ανήκει στο σωματείο "το οποίον έχει προορισμό την επίτευξιν ισοπολιτείας μεταξύ των δύο φύλλων" β) "η ιδιότης γυναικός ως εκπαιδευτικής λειτουργού" δεν αποκλείει τον διορισμό της στην επιτροπή γ) η αιτούσα οφείλει να παρουσιάσει στην επιτροπή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την δημοτικότητα και την ηλικία της, πιστοποιητικό σπουδών (απολυτήριο δημοτικού ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος ή έστω βεβαίωση εκπαιδευτικού ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση) και μια πρόσφατη φωτογραφία της.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 12 του διατάγματος, καθώς, όπως αναφέρει, ένσταση δικαιούται να υποβάλει όχι μόνο κάθε γυναίκα "μη εγγραφείσα εν τω καταλόγω" αλλά και "πας πολίτης κατά της εγγραφής πάσης γυναικός μη δικαιούμενης προς τούτο."

26 Μαρτίου 1930 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου φ. 41)

Δεν υπάρχουν σχόλια: