Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Πρόληψη Σαμποτάζ

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη
Ο υποδιοικητής της ιταλικής στρατιωτικής διοίκησης ζητά από τις αρχές της Νάξου να λάβουν όλα τα "ενδεικνυόμενα μέτρα" και να προλάβουν κάθε πράξη που στρέφεται κατά των δυνάμεων της κατοχής δηλαδή "καταστροφήν ή κλοπήν τηλεφωνικών συρμάτων, καταστροφήν γεφυρών, συγκοινωνιακών γραμμών εν γένει, εγκαταστάσεων παντός είδους κ.λ.π.".  Η διαταγή απαιτεί από τις τοπικές αρχές να συστήσουν στα όργανα της τάξης να επιτηρούν σε κάθε ευκαιρια τα σημεία που λόγω θέσης δεν μπορούν να επιτηρούν οι κάτοικοι των χωριών, οι οποίοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι για πράξεις που γίνονται στην περιφέρειά τους, πράξεις "στρεφομένας κατά των Αρχών Κατοχής ή θεωρούμεναι ως σαμποτάζ."  Όπως αναφέρεται, ο αγρονόμος και οι πρόεδροι των κοινοτήτων οφείλουν να κοινοποιήσουν στους υφιστάμενούς τους, στους πολιτοφύλακες αλλά και στο κοινό τις απαραίτητες συστάσεις και διαταγές.  Ο υποδιοιηκητής επιμένει να καταστήσουν τους κατοίκους των περιοχών που συνορεύουν με τον προαναφερόμενο εξοπλισμό "προσωπικώς υπευθύνους δια πάσαν βλάβην ή φθοράν" προκειμένου να προληφθεί "πάσα πράξις η οποία θα έχει συνεπείας σοβαράς σε όλους τους κατοίκους της περιφερείας της νήσου" καθώς είναι "τελείως άδικον δια έναν κλέπτην ή κακώς σκεπτόμενον να υποστώμεν σοβαράς συνεπείας".  Κλείνει ευχόμενος ότι δε θα χρειαστεί να ληφθούν τα αυστηρά μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού "διότι μέχρι σήμερον οι κάτοικοι της νήσου δεν έδωσαν αφορμήν από τοιάυτης απόψεως η δε συμπεριφορά τους προς τον στρατόν κατοχής υπήρξε μέχρι σήμερον η εμπρέπουσα, πράγμα το οποίον μας πείθει ότι και εις το μέλλον θέλουσι φανή νομιμόφρονες και λογικοί προς τα συμφέροντά των."

2 Οκτωβρίου 1942, Αρχείο Κοινότητας Εγγαρών

Δεν υπάρχουν σχόλια: