Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Η οικονομική κρίση και εκπαίδευση, 1919

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο νομάρχης Κυκλάδων, με έγγραφό τους προς τις κοινοτικές αρχές του νομού, επισημαίνει το πρόβλημα της έλλειψης δασκάλων και κοινοποιεί τις προβλεπόμενες δράσεις από το αρμόδιο υπουργείο για την επίλυσή του.  Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι "το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως παρακολουθεί μετ' ευλόγου ανησυχίας τα εν τη δημοτική εκπαιδεύσει κενά τα εκ της ελλείψεως δημοδιδασκάλων προερχόμενα" και ότι η έλλειψη αυτή πρέπει να αποδοθεί "εις τας εξαιρετικάς περιστάσεις ας διατρέχωμεν εις την επέκτασιν των ορίων του Κράτους, εις την εσφαλμένην, ίσως, πολιτική ην απέναντι του σπουδαιοτάτου τούτου εθνικού παράγοντος ηκολούθησεν η Πολιτεία" αλλά κυρίως "εις τας γλίσχρους αποδοχάς ας οι δημοδιδάσκαλοι απέλαμβανον και απολαμβάνουσι έτι.-"  Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η κυβέρνηση "ώρισε κατά το 1914 όπως λειτουργήσωσιν επτά διδασκαλεία αρρένων, επτά διδασκαλεία θηλέων και τρία διδασκαλεία νηπιαγωγών" αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία καθώς "ελάχιστοι [...] μαθηταί προσήλθον προς φοίτησιν"  κι αυτό γιατί "λόγω των σημερινών οικονομικών όρων και βιοτικών συνθηκών [οι δάσκαλοι] δεν δύνανται να ασκήσωσι το διδασκαλικόν επάγγελμα" με τρόπο ικανοποιητικό.  Έτσι, τα μέτρα που μελετά τώρα το υπουργείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και για να προσελκύσει τους νέους "εις το υψηλόν του διδασκάλου επάγγελμα" είναι τα εξής: 1) "υλική βελτίωσις της θέσεως των νυν εν υπηρεσία και των μελλόντων λειτουργών της δημοτικής εκπαιδεύσεως δια σημαντικής αυξήσεως του αρχικού μισθού και των προσαυξήσεων 2) σύστασις και άλλων διδασκαλείων, 3) Στρατολογικαί ευκολίαι, 4) δωρεάν εκπαίδευσις ικανού αριθμού μαθητών εν τοις διδασκαλείοις και νηπιαγωγείοις διατρεφόμενοι εν οικοτροφείοις ή λαμβάνοντες μηνιαίας επιχορηγήσεις δρ. 100.-"  Συνεχίζοντας, ο νομάρχης συνιστά στις τοπικές αρχές "όπως αγώμενοι υπό πατριωτικού καθήκοντος" να προτρέψουν με όλες τους τις δυνάμεις "τους χρηστούς εκείνους νέους οίτινες επιθυμούσι να ασπασθώσιν το διδασκαλικόν επάγγελμα" και έχουν τα νόμιμα προσόντα να φοιτήσουν στα διδασκαλεία προκειμένου να γίνουν "εθνικοί παράγοντες καλλιεργούντες το φυτώριον της Νέας Γενεάς, ήτις θα καλλιεργήσει και θα ποδηγετήσει εις τα νάματα του πολιτισμού και της προόδου την Νέαν Μεγάλην Ελλάδα.-"  Τέλος, προτρέπει τις κοινότητες να τονίσουν στους πιθανούς υποψήφιους δασκάλους ότι το επάγγελμά τους "υψηλόν και σπουδαίον, τάχιστα θέλη αναγνωριστή ως το αναγκαιότερον και σπουδαιότερον των δημοσίων επαγγελμάτων" κι ότι θα "φέρωσι [...] τούτο μεθ' εθνικής υπερηφανείας και λαμπρότητος [...] έμπλεοι εθνικών ελπίδων.-"  Κλείνοντας, ζητάται από τους αρμόδιους να διαβάσουν το έγγραφο στις εκκλησίες και να το τοιχοκολλήσουν "εις τα δημοσιότερα μέρη των πόλεων και χωρίων".

Ερμούπολη, 27 Αυγούστου 1919 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: