Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ναξιακά Σωματεία του 1939

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Σε έκθεση του κοινοτικού συμβουλίου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην πόλη της Νάξου το 1939, βρέθηκε λίστα με τα σωματεία που δρούσαν την εποχή εκείνη στο νησί.  Απαριθμούνται 15 σωματεία, που περιλαμβάνουν τα εξής:
"1)  Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας: ιδρυθείσα προ έτους αποβλέπει εις την εξύψωσιν των Εθνικών Ιδεωδών, και την διαπαιδαγώγησιν της Νεολαίας, εργάζεται και λειτουργεί ευδοκίμως διευθυνόμενη υπό του Γυμνασιάρχου Νάξου, Ιωάννη Βερώνη.
2) Προσκοπική Ομάς Νάξου: Ιδρύθη προ πενταετίας περίπου, διευθυνόμενη δε υπό του καθηγητού Γυμνασίου Νικολάου Μαϊτού, εργάζεται και λειτουργεί ευδοκίμως με προορισμόν την Σωματικήν αγωγήν και ηθικοκοινωνική ανάπτυξη των Ελληνοπαίδων.
3) Σωματείον Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών και Δεσποινίδων: Ιδρύθη προ ετών και λειτουργεί ευδοκίμως και εξυπηρετεί τας βιοτικάς και γενικώς ανάγκας των εν τη Πόλει της Νάξου απόρων, διευθύνεται παρά Συμβουλίου Κυριών υπό την Προεδρίαν του Σεωασμιώτατου Μητροπολίτου Παροναξίας και Θήρας.
4) Γυμναστικός Σύλλογος Νάξου: Ιδρυθείς επιδιώκει την φυσικήν αγωγήν της Νεολαίας δια τελέσεως γυμναστικών επιδείξεων και αγώνων, προεδρεύεται δε υπό του Γυμναστού Ν. Ορφανού καθηγητού της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου Νάξου.
5) Τουριστική και Φιλοδασική Ένωσις Νάξου: Ιδρυθείσα το έτος 1938, αποβλέπει εις την Τουριστικήν ανάπτυξιν και διάδοσιν του Πρασίνου εν τη Πόλει της Νάξου, ενώ με λίαν πενιχρά μέσα προσπαθεί να εκτελέσει τον προορισμόν της.  Πρόεδρος αυτής τυγχάνει ο Εμμανουήλ Μπαρδάνης.
6) Σωματείον Καθολικών Νάξου "Ο Τίμιος Σταυρός": Ιδρυθέν προ εκατονταετηρίδων, διαχειρίζεται προ διετίας περιουσίαν κτηματικήν περιελθούσα αυτώ εκ κληροδοτημάτων θανόντων καθολικών Ναξίων ην εδώρισαν κατά καιρούς υπέρ Φιλανθρωπικών και Εκπαιδευτικών σκοπών  και ήτις ανήκει ήδη κατά κυριότητα εις την Αγίαν Έδραν.  Προεδρεύεται υπό του κυρίου Γεράσιμου Γρύλλου.
7) Σύνδεσμος Εμπόρων και Επαγγελματιών Νάξου: Ιδρυθείς προ δεκαετίας αποβλέπει εις την εξυπηρέτησιν των Εμπόρων και Επαγγελματιών της Πόλεως Νάξου, διευθύνεται δε υπό Δ. Συμβουλίου προεδρευομένου υπό του Μιχαήλ Τριαντάφυλλου.
8) Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Σωφέρ Αυτοκινήτων Νάξου: Ιδρύθη προ πενταετίας περίπου προς εξυπηρέτησιν της Τάξεως των Αυτοκινητιστών Νάξου, και προεδρεύεται υπό του Ισίδωρου Αγγελή.
9) Σύνδεσμος Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Νάξου:  Ιδρύθη προ δεκαετίας περίπου και αποβλέπει εις την προαγωγήν των συμφερόντων της Εργατικής Τάξεως της Πόλεώς μας.  Προέδρός του τυγχάνει ο Νικηφόρος Κατσαράς.
10) Σύνδεσμος Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Νήσου Νάξου: Ιδρυθείς προ πενταετίας [..] αποβλέπει εις την εξυπηρέτησιν της τάξεως των παλαιών πολεμιστών και εξασφαλίζει εις τα Μέλη του τα εκ του Νομου απορρέοντα ευεργετήματα, Πρόεδρος δε τούτου τυγχάνει ο Παλαιός Πολεμιστής Δημήτριος Τουμπακάρης.
11) Σύνδεσμος Πολυτέκνων Νάξου: Ιδρύθη προ δωδεκαετίας και αποβλέπει εις την εξασφάλισιν των εκ του Νόμου απορρεόντων δικαιωμάτων των Μελών του. Προεδρεύεται υπό του Διονυσίου Βιτζηλαίου.
12) Γεωργικός Συν/σμος Νάξου: Ιδρύθη προ δωδεκαετίας και σκοπός του είναι η εξυπηρέτησις των Γεωργικών Συμφερόντων των Μελών του.  Προεδρεύεται ήδη υπό του Δημητρίου Παγκάλου, Ιατρού.
13) Ένωσις Γεωργικών Συν/σμών Νήσου Νάξου: Ιδρυθείσα προ δωδεκαετίας περίπου, αποβλέπει εις την εξύψωσιν της Συνεταιριστικής Ιδέας και την προαγωγήν των συμφερόντων των Μελών αυτής Γεωργικών Συν/σμών, προεδρεύεται υπό του Νικολάου Σέργη.
14) Ιατρικός Σύλλογος Παροναξίας: Ιδρυθείς προ ετών και διευθυνόμενος υπό του Προέδρου αυτού, Δημητρίου Παγκάλου, εργάζεται προς εξυπηρέτησιν των συμφερόντων των Μελών αυτού Νήσων Νάξου και Πάρου.
15) Σύνδεσμος Αρτοποιών Νάξου: Ιδρύθη προ ετών τινών, διευθύνεται υπό του Προέδρου αυτού Δημητρίου Σφυρόερα, και αποβλέπει εις την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων των αρτοποιών Νάξου.-"

19 Μαρτίου 1939 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 13Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια: