Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Ο φόβος του βομβαρδισμού


επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νάξου, Ν. Κορρές, με ανακοίνωσή του που τοιχοκολλήθηκε παντού στη Χώρα, καθησυχάζει τους Ναξιώτες απέναντι στον κίνδυνο βομβαρδισμού προκειμένου να σταματήσει το κύμα διαφυγής τους στα καταφύγια.   Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση:

"Κατά τας τελευταίας ημέρας παρετηρήθη αθρόα έξοδος των κατοίκων εκ της Πόλεως, κλείσιμο των καταστημάτων και σχεδόν ερήμωσις της Πόλεως.  Τούτο προέρχεται βεβαίως εκ του φόβου των κατοίκων δια τας αεροπορικάς επιδρομάς.  Τον φόβον τούτον εντείνουν αι κυκλοφορούσαι διάφοραι διαδόσεις περί επικειμένου, δήθεν, βομβαρδισμού της Πόλεως και τα τοιάυτα.  Αν ταύτα πάντα δεν είναι αποτελέσματα απολύτως αδιακαιολογήτου πανικού, πάντως είναι έργα Ιταλών πρακτόρων οι οποίοι θέτουσιν εις κυκλοφορίαν τοιαύτας ανησυχητικάς φήμας όπως επιφέρωσι σύγχησιν εις τον πληθυσμόν και διασπώσιν την ήδη υφισταμένην μεταξύ αυτού και του Στρατού Κατοχής συνεργασίαν και αλληλεγγύην.  Προς το συμφέρον αυτών τούτων των κατοίκων της Πόλεως και την ησυχίαν αυτού, θεωρούμεν επιτακτικόν καθήκον να τονίσομεν κατά τον εντονότερον τρόπον ότι η Πόλις γενικώς ουδένα απολύτως κίνδυνον διατρέχει εκ βομβαρδισμού, ο οποίος εάν είχε μελετηθεί είναι φυσικόν και λογικόν να είχε ήδη γίνει από πολλού.  Αι μοναδικαί βόμβαι αίτινες ερρίφθησαν πλησίον του οικήματος Πετρόπουλου αφέωρων αποκλειστικώς αυτή ταύτην την ζωήν των Γερμανών αξιωματικών οίτινες διέμενον εν αυτώ.  Τα δε θύματα της τελευταίας επιδρομής έπαθον αποκλειστικώς και μόνον ένεκα της ιδίας των απερισκεψίας μη λαβόντα την στοιχειώδην πρόνοιαν να προφυλαχθώσι κατά την επικίνδυνον ώραν του βομβαρδισμού.  Αποκλειστικώς και μόνο η κατά τας ώρας της επιδρομής προφύλαξις των κατοίκων από των ριπτομένων σφαιρών η οποία είναι ευκαιρεστάτη, απότρέπει εξ' ολοκλήρου πάντα κίνδυνον.  Οι πέραν τούτου φόβοι είναι εντελώς φαντασιώσεις.  Κατόπιν τούτων, προσκαλώ πάντας τους κατοίκους και τους προτρέπω, αναμετρών όλο το μέγεθος της ευθύνης, την οποίαν αναλαμβάνω, όπως επανέλθωσι άνευ αναβολής και άνευ του ελαχίστου δισταγμού εις τας οικίας των, επαναλάβωσι τας εργασίας των και προσδώσωσι είς την Πόλιν την προτέραν της ζωήν βέβαιοι όντες -επαναλαμβάνω- ότι είναι τουλάχιστον εξίσου ασφαλείς όπως και εις τα διάφορα καταφύγια εις τα οποία έχουσι καταφύγει και δεινοπαθούσι άνευ λόγου."

Νάξος, 3 Νοεμβρίου 1943 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 66Α)

Δεν υπάρχουν σχόλια: