Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ένα γράμμα που διαβάστηκε αργά

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο αρχείο της κοινότητας Νάξου βρέθηκε ένα γράμμα προς τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι γραμμένο σε επιστολόχαρτο της υποδηματοποιίας των αδερφών Μπαγιώκου από την Αναβρυτή Σπάρτης, φέρει ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 1934 και, όπως φαίνεται από την ανέγγιχτη σφραγίδα στο φάκελο, δεν ανοίχτηκε ποτέ. Αξίζει, ωστόσο, να διαβαστεί, έστω και 78 χρόνια αργότερα, παρότι δεν εκπλήρωσε το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε.  Το παραθέτουμε αυτούσιο, διατηρώντας την ορθογραφία του πρωτότυπου:
  "Κύριε πρόεδρε.  
   Δεν έτυχε να γνωρίσω άλλον τινά εκ της Νάξου, η μη μόνον τον μακαρίτην Μάρκον Καλυβίνον όστις είχε την κακή τύχη να αποθάνει εις την Αιχμαλωσίαν.  Επειδή κ. πρόεδρε με τον ατυχή αυτόν Μάρκον Καλυβίνον συνυπηρετήσαμε ος υπαξιωματικοί, συμπολεμήσαμε και εις το τέλος της Μικρασιατικής καταστροφής ηχμαλωτίσθημεν εις Μουδανιά, και επειδή επέρασεν ολόκληρος 12ετία από του ατυχήματος της Μικρασιατικής Καταστροφής όταν και αιχμαλωτίσθημεν, και επειδή είμαι βέβαιος ότι εις το σπίτη του δεν έλαβον γνώση αν εχάθη κάκου, διότι όταν φθάσαμε εις Πειραιάν δεν μας εδόθη καιρός να δόσομεν εις τους δημοσιογράφους όλα τα ονόματα των φονευθέντων και απολεσθέντων, διότι ευρισκόμεθα εν πλήρη κακή καταστάση λόγω των πολλών μας Κακουχιών της αιχμαλωσίας θα ήθελα να σας παρακαλέσω εάν τυχόν και γνωρίζετε τους οικείους του Μακαρίτου Καλιβίνου να ιδοποιήσετε την οικίαν του ίνα τους πληροφορίσω πού και πώς απέθανε.  Ούτος ήτο μόνος υιός, ήτο τότε αραβωνιασμένος, και είχε Γαμβρόν Πλίαρχον Εμ. Ναυτικού.  Μι νομίσετε ότι πρόκιτε περί σκηνοθεσίας, θέλο μόνον να γνωρίση το σπίτη του ότι απέθανε ίνα το γράψη ιστορία.  Φέρο δε βαρέως τον πόνον τόσον του Μακαρίτου όσον και ολοκλίρου της οικογενίας του, διότι αμέλισα και έπρεπε να γράψω αμέσος.  Δεν γνωρίζω όμος εάν ο Μακαρίτης ήτο από τη Νάξον ή από άλον τι χωρίον της Νάξου και πάλιν σας παρακαλώ οιδοποιήστε και κάποιος ασφαλώς θα γνωρίζει την οικογένειάν του.  Υπηρετούσαμε τότε εις το 55 Πεζικόν σύνταγμα Μετώπισθεν υπηρεσίας 1ου λόχου.-
   Παρακαλώ κ. Πρόεδρε όπως μου απαντήσετε στο σχετικόν και θέλη με υποχρεώσετε.-
   Μετα τιμής, 
   Α. Μπαγιώκος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: