Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ενθουσιώδεις εορτασμοί αλλά με...μέτρο

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Με αφορμή τον επερχόμενο εορτασμό της 4ης Αυγούστου, η κοινότητα Νάξου βγάζει σχετικό διάγγελμα προς τους κατοίκους του νησιού υπενθυμίζοντας ότι "προ τριών ακριβώς ετών σύσσωμον το Έθνος μας, αιμάσσον από τα πλήγματα του εσωτερικού διχασμού και των εμφυλίων στάσεων των τελευταίων ετών, εξώρμησεν υπό την φωτεινήν ηγεσίαν του θεοδωρήτου Αρχηγού μας Ιωάννου Μ ε τ α ξ ά, τη συγκαταθέση του μεγαλεπιβόλου ΒΑΣΙΛΕΩΣ μας προς αναδημιουργίαν.-" Το διάγγελμα συνεχίζει δηλώνοντας ότι "πανταχού της Ελληνικής Γης θα εορταστεί η Ημέρα αυτή με φρενητιώδη ενθουσιασμόν" κι ότι "άπαντες οι Έλληνες θα μετάσχουν της Εθνικής τούτης πανηγύρεως ίνα διαδηλώσουν την πίστην των και την ευγνωμοσύνην των προς τον μέγαν σκαπανέαν και εμπνευστήν της Εθνικής αναδημιουργίας."  Έτσι, θεωρείται υποχρέωση και των Ναξιωτών να φανούν ευγνώμονες "προς τον Αναμορφωτήν του μεγαλείου της Ελλάδος και το υπ' αυτού συντελούμενον τεράστιον αναμορφωτικόν έργον" γιορτάζοντας με τρόπο που να δείξει ότι αποτελούν "μέρος του πελωρίου γρανίτου επί του οποίου ο Μέγας Αρχηγός μας ανεγείρει χαλύβδινον το τείχος της Ελληνικής τιμής και της μεγάλης Εθνικής ιδέας."  Το διάγγελμα κλείνει αναφωνώντας "Ζήτω η  Πατρίς, Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω ο Ι. Μεταξάς."

19 Ιουλίου 1939 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου φ.58)
Ο Νομάρχης Κυκλάδων Ε. Βραχνός, εν όψει των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 4ης Αυγούστου, απευθύνει επιστολή στους προέδρους των κοινοτήτων και των λιμενικών επιτροπών των νησιών προκειμένου να προλάβει ανούσιες και προκλητικές σπατάλες επειδή, όπως χαρακτηριστικά λέει, "τινές εξέλαβον τον εορτασμόν της 4ης Αυγούστου ως ευκαιρίαν διασπαθίσεως του κοινοτικού χρήματος, απαιτούντες έγκιρσιν πιστώσεων εις βάρος των Κοινοτικών και των λιμενικών προϋπολογισμών."  Η επιστολή συνεχίζει δηλώνοντας ότι "ο εορτασμός της Εθνοσωτηρίου και ιστορικής ταύτης μέρας δύναται να συντελεσθεί και άνευ οινοποσίας και συμποσίων εις βάρος του ιερού Κοινοτικού χρήματος αρκεί να υπάρχει η προς τούτο διάθεσις εκ μέρους υμών και των δημοτών." Ο νομάρχης δηλώνει την πεποίθησή του ότι ο εορτασμός "δύναται να λάβη την πρέπουσαν αίγλην δια της παρελάσεως των μαθητών και των μελών της Ε.Ο.Ν. αναπτυσσομένης της σημασίας της επετείου υπό καταλλήλου ομιλητού.-" Η επιστολή κλείνει τονίζοντας ότι "προς αποφυγήν μάταιας και ασκόπου αλληλογραφίας [...] ουδεμίαν τοιάυτην δαπάνην θα επιτρέψωμεν πέραν της καθορισθείσης [...] προς ήν δέον να συμμορφωθείτε απαρεγκλίτως."

22 Ιουλίου 1940 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 58)

Δεν υπάρχουν σχόλια: