Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Τα Αγγίδια απαιτούν σχολική αναβάθμιση

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Το 1939 ψηφίζεται ο νόμος 1850, σύμφωνα με τον οποίο επιτρεπόταν σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα να ιδρύσει δικό του Ταμείο Ανεγέρσεως Διδακτηρίων (Τ.Α.Δ.),  Ο φορέας αυτός αποτελούσε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικούταν από επιτροπή απαρτιζόμενη από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν υπάλληλο της τοπικής Οικονομικής Εφορίας και έναν Επιθεωρητής Εκπαίδευσης της έδρας του Τ.Α.Δ.  Στο πλαίσιο αυτό, η διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου των Αγγιδίων, Στέλλα Κορακίτου, γράφει στον Πρόεδρο της κοινότητας Νάξου με αίτημα την ανέγερση διδακτηρίου, "τουλάχιστον μονοθεσίου."  Συγκεκριμένα, ζητά από τον Πρόεδρο να εισηγηθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο και να εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο 1850, "ποσόν τι δι' ανέγερσιν διδακτηρίου εν τω χωρίω Αγγίδια Νάξου."  Στην επιστολή επισυνάπτεται αντίγραφο σχετικής διαταγής του αρμόδιου υπουργείου όπου αναφέρονται "αι λεπτομέρειαι δια το απαιτούμενον ποσόν κλπ."

19 Μαρτίου 1940, Αρχείο Κοινότητας Νάξου

Δεν υπάρχουν σχόλια: