Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Έργα υποδομής στη Νάξο του 1939 (μέρος Γ')

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάστηκαν οι ανάγκες της πόλης της Νάξου κατά το έτος 1939, σύμφωνα με την σχετική έκθεση που βρέθηκε στο Αρχείο μας.  Το τρίτο και τελευταίο μέρος της έκθεσης, συνοψίζει τα προτεινόμενα έργα με σειρά προτίμησης και διερευνά την εξεύρεση πόρων για την εκτέλεσή τους.  Τα έργα, λοιπόν, είναι, κατά σειρά σημαντικότητας, τα εξής: 1) ύδρευση της πόλης, 2) αποχέτευση 3) επίστρωση οδών, επισκευή οδού συνοικισμού Αγγιδιών, καθαριότητα πόλης και ανέγερση κοινοτικού σφαγείου, 4) δημιουργία πλατειών και δενδροφύτευση, 5) εκπόνηση σχεδίου πόλεως, 6) συμπλήρωση κτιριακών ελλείψεων Γυμνασίου, συντήρηση της ύδρευσής του και επέκταση του γυμναστηρίου του, 7) ανέγερση κοινοτικού μεγάρου και 8) μεταφορά του νεκροταφείου.    Για τη χρηματοδότηση των έργων, το κοινοτικό συμβούλιο προτείνει: α) για τα πρώτα 6 έργα, να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού 1939-1940,  "εάν ταύτα εξασφαλισθώσι" β) για την ύδρευση της πόλης "όπερ τυγχάνει και το πρωτεύον ζήτημα" κάποια μέλη του συμβουλίου θεωρούν ότι πρέπει να εκποιηθούν κοινοτικά οικόπεδα και κοινόχρηστοι χώροι για τα οποία προσφέρονται 600.000 δρχ.  Άλλα μέλη του Συμβουλίου προτείνουν την εκποίηση μόνο κοινόχρηστων χώρων και την επιβολή ειδικής φορολογίας για την ύδρευση, "διαρκείας μιας δεκαετίας" αλλά και κρατική ενίσχυση "ην και παρακαλούμεν όπως ευαρεστηθή η Σεβαστή Κυβέρνησις να μας παράσχη." Για το αμέσως επόμενο ζήτημα, αυτό του αποχετευτικού δικτύου, επειδή οι κάτοικοι της Νάξου είναι ήδη "βεβαρυμένοι [...] δι' όλων των προβλεπόμενων φορολογιών, καθίσταται απαραίτητος η Κρατική Μέριμνα" για την έναρξη του, ενώ προτείνεται να συνεχιστεί "με επιβάρυνση των αμέσως ενδιαφερόμενων περιοίκων κατοίκων της Κοινότητος, είτε δι' ερανικής φορολογίας είτε και δια προσωπικής αυτών εργασίας [...] και με διάθεσιν υπό της Κοινότητος κάθε χρηματικού περισεύματος."

Νάξος, 19 Μαρτίου 1939 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: