Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Εξετάσεις εν μέσω...βομβαρδισμών

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Σύμφωνα με την 36η Πράξη του Βιβλίου Απολυτηρίων Εξετάσεων του Γυμνασίου Νάξου, την 15η Σεπτεμβρίου του 1944, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 η εξεταστική επιτροπή συνήλθε και συζητησε "επί της δημιουργηθείσας καταστάσεως καθ' όσον κατά το πέρας της διεξαγωγής των εξετάσεων εις το μάθημα των Γαλλικών ενεφανίσθησαν αεροπλάνα, τα δε Γερμανικά αντιαεροπορικά ευρισκόμενα εις ελάχιστην από του σχολείου απόστασιν ήρχισαν να βάλωσι κατ' αυτών".  Μετά απ' αυτό, συνεχίζει το πρακτικό, δημιουργήθηκε πανικός "και εξέλιπεν η απαραίτητος εις τους μαθητάς ψυχραιμία δια την συνέχισην των εξετάσεων" οπότε και αποφασίστηκε να διακοπούν οι απολυτήριες εξετάσεις "εξαιρουμένου του μαθήματος των Γαλλικών του οποίου η δειξαγωγή εγένετο εν ηρεμία".  Αποφασίστηκε, καταλήγει η Πράξη, να γίνει επανάληψη των εξετάσεων στις 2 του Οκτώβρη.

Το Πρακτικό υπογράφουν ο διευθυντής του σχολείου Θ. Γεροντόπουλος και τα μέλη της επιτροπής Ι. Καστελλάνος, Α. Κατσουρός, Κ. Ψαρράς, Εμ. Βλησίδης. Α. Δελλαρόκα και Γ. Ζευγώλη.

(Αρχείο Γυμνασίου- Ελληνικού Σχολείου Νάξου, βιβλίο αρ. 12 με τίτλο "Βιβλίον επί των απολυτηρίων εξετάσεων Ελληνογαλλικής Σχολής καλογραιών αρχόμενον από του Ιουλίου 1937")

Δεν υπάρχουν σχόλια: