Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Μέχρι 15 Ιουνίου οι δηλώσεις των πηγαδιών και γεωτρήσεων...

Στις 15 Ιουνίου 2012 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού από υφιστάμενες υδροληψίες (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ έργα) οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 16  Ιουνίου 2011 και δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού.
Με το δεδομένο ότι :
α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η έκδοση της άδειας χρήσης νερού  θα επιβαρύνεται με πρόστιμο τουλάχιστον 200 ευρώ και
 β. Η αδειοδότηση σήμερα  δεν έχει κόστος, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά  μόνος του, χωρίς να απευθυνθεί σε ειδικευμένα γραφεία, θεωρούμε ότι κανείς από τους δικαιούχους δεν πρέπει να αμελήσει την υποβολή αίτησης.
Τα σχετικά δικαιολογητικά για τις υδροληψίες που χρησιμοποιούνται για άρδευση, είναι συνοπτικά τα εξής:
1.      Έντυπη αίτηση  (υπάρχει ενσωματωμένη στο Φ.Ε.Κ. 1190/τεύχος Β’, ΚΥΑ 110424/11-4-2012). Το εντυπο της άιτησης μπορεί να χορηγηθεί και από τους Δήμους. 
2.       Aποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού (πχ. Παραστατικό της ΔΕΗ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη  αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του έργου.
3.      Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης με την ακριβή θέση του έργου σε προβολικό σύστημα     ΕΓΣΑ’87. ( σχετικές συνδέσεις : http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx και  GoogleEarth)
4.      Aντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται χρήση νερού.
Τονίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα σύνταξης και υποβολής του φακέλλου από τον κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς να μεσολαβήσει τεχνικό γραφείο ή μελετητής.  Η υπηρεσία μας είναι πρόθυμη να συνδράμει κάθε ενδιαφερόμενο για την σύνταξη του φακέλλου.
Η υποβολή των φακέλλων για την αδειοδότηση πρέπει να γίνει στον αρμόδιο Δήμο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας στα τηλέφωνα : 2281360284, 2281360285, 2281360286, 2281360102, 2281360106

Δεν υπάρχουν σχόλια: